Vážení priatelia

V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým Vám, ktorí ste nám v roku 2023 prispeli svojimi 2% z Vašich dani,  veľmi si to vážime a sme radi, že fandite nášmu združeniu.

Občianske združenie M.AJ. sa aj tento rok uchádza o 2% z Vašich daní v prospech našej činnosti. Združenie sa venuje podpore a pomoci  handicapovaným občanom. Naša činnosť začala 5. mája  2011 zaregistrovaním  na MV pod číslom VIS/9-900-375 63.  Združenie v júli 2012 zriadilo chránené pracovisko, kde v súčasnosti pracujú dve osoby z ťazkým zdravotným postihnutím.

Naše aktivity môžeme uskutočňovať hlavne na základe sponzorských príspevkov a darov a  preto si  nesmierne vážime každú pomoc. Budeme radi, ak našu prosbu rozšírite aj medzi Vašich blízkych, známych a priateľov.

Vaším príspevkom nám pomôžete realizovať nasledujúce činnosti:

 • sociálne poradenstvo (povzbudenie pri riešení stavu  dlhodobej nezamestnanosti, nácvik sociálnych zručností, pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok a kompenzácii, poradenstvo pri riešení hmotnej a sociálnej núdze ŤZP, pomoc pri získaní  osobného asistenta a pod. )
 • programy sociálnej  rekondície
 • zlepšenie životného prostredia – odstraňovanie architektonických bariér
 • vzdelávacie aktivity – školenie, kurzy, semináre
 • podpora pracovného uplatnenie telesne postihnutých
 • kultúrno – spoločenské aktivity, rekreácie a šport
 • podpora integrácie medzi zdravú populáciu
 • publicistická a propagačná činnosť v sociálnej oblasti
 • zriadenie Agentúry osobnej asistencie

 Ako postupovať pri poukázaní 2% dane z príjmu ?

 Zamestnanec

 Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činností 

 1. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie 2023
 2. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska. Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je
 • Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
 • Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činností, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

 Fyzická osoba

 Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

 Právnická osoba

 Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2%z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

 Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti  a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Prijímateľ:       Občianske združenie M.A.J.
Sídlo:               Šoltésovej 9, Košice 040 01
IČO:                  42242347
Právna forma:  občianske združenie

Tlačiva na stiahnutie:

Potvrdenie 2023

Vyhlasenie 2023

 

Potrebne informácie a tlačiva nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk

Ďakujeme za Vašu podporu a prajeme veľa úspechov

Anna Mihová

Štatutárny zástupca OZ M.A.J.