Predmetom našej činnosti chráneného pracoviska je poskytovanie sociálných služieb občanom s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb v rámci sociálneho poradenstva. Sociálne poradenstvo je zamerané nielen na cieľovú skupinu telesne postihnutých a ťažko telesne postihnutých občanov, ale aj všetkých zdravotne postihnutých a seniorov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

Budeme sa zameriavať na hľadanie zdrojov problémov, spoznanie sociálneho prostredia klienta, jeho vzťahov v ňom, a možným zmenám pri úprave týchto podmienok a vzťahov.

Cieľom činnosti bude posúdenie problému klienta, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci, riešenie problémov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia, z dlhodobej nezamestnanosti, pomoc pri vybavovaní rôznych sociálnych dávok, kompenzácií, osobných asistentov, sprostredkovanie komunikácie s orgánmi štátnej správy, miestnymi úradmi, individuálna pomoc a zároveň posilňovanie sebaúcty a dôvery vo vlastné sily klienta.

Podľa potreby klientov sa chceme tematicky venovať aj sebestačnosti klienta (sebaobslužnej, ekonomickej).

Sociálne poradenstvo bude zamerané hlavne na riešenie týchto problémov:

  • povzbudenie pri riešení stavu dlhodobej nezamestnanosti
  • nácvik sociálnych zručností
  • pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok a kompenzácii, poradenstvo pri riešení hmotnej a sociálnej núdze, ŤZP (v prípade potreby sprevádzanie do štátnych úradných inštitúcií)
  • pomoc pri vybavovaní invalidných dôchodkov
  • pomoc pri zabezpečení opatrovateľskej služby
  • pomoc pri ziskaní osobného asistenta

Sociálne poradenstvo sa taktiež zameriava na integráciu občanov so zdravotným postihnutím, ich posilnenie v samotnej schopnosti človeka prirodzene sa orientovať v osobnom a spoločenskom živote. Špecifiká konkrétneho typu poradenstva, ako napr. vyrovnávanie sa s postihnutím, udržanie a nadviazanie sociálnych vzťahov, spolužitie s postihnutým a jedincom a pod.